Tisk

1/2013


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Emisní „politika“ České pošty v roce 2012
 • (4) Velké jubileum – 100 známek F. Horniaka
 • (5) Letecký expres
 • (7) Specializace při sbírání známek SSSR (III)
 • (10) Bitva o Jersey (II)
 • (14) Zámorské územia Spojeného kráľovstvá (II)
 • (16) Známky indických států – II. feudální státy
 • (18) Kotor 1914 – 1918 (II)
 • (20) Územie smrti – Gen. Gouvernement (II)
 • (24) Chybějící doklad k neznámému razítku poštovny
 • (29-32) Papírové peníze 1759 – 1918; samostatná příloha

 

AUS DEM INHALT

 • (1) „Ausgabepolitik“ der Tschechischen Post im Jahr 2012
 • (4) Ein großes Jubiläum – die hundertste Briefmarke von F. Horniak
 • (5) Flieger-Express
 • (7) Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (III)
 • (10) Die Schlacht um Jersey (II)
 • (14) Überseegebiete des Vereinigten Königreichs (II)
 • (16) Briefmarken der indischen Staaten - II. Feudalstaaten
 • (18) Kotor 1914 – 1918 (II)
 • (20) Gebiet des Todes – General-Gouvernement (II)
 • (24) Fehlender Beleg zum unbekannten Postablagestempel
 • (29-32) Papiergeld 1759 – 1918 selbstständige Beilage, S. 29-32

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) The policy of Czech Post stamp issues in 2012
 • (4) Great jubilee - the hundredth stamp of F. Horniak
 • (5) Air Express
 • (7) Specialization in USSR stamp collecting (III)
 • (10) The Battle of Jersey (II)
 • (14) Overseas Territories of the United Kingdom (II)
 • (16) Stamps of Indian States – II. Feudatory States
 • (18) Kotor 1914 - 1918 (II)
 • (20) Death Area - General Government (II)
 • (24) Missing document to an unknown postal agency marking
 • (29-32) Paper money 1759 - 1918 Separate attachment